Japanese Akita Inu \n Hana Go Vuk \n Age - 5,5 лет \n Picture № 110484; views: 259

Japanese Akita Inu
Hana Go Vuk
Age - 5,5 лет
Picture № 110484; views: 259©2005-2019 SOBAKA.LV